VOETBALOEFENINGEN - TEKENPROGRAMMA EN ANIMATIE MODULE

Privacybeleid website


FT4A respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking devices niet accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere trackingapparatuur, tenzij we u een andere methode hebben geboden om cookies op onze website te accepteren. De momenteel beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website: www.footballtraining4all.com
 2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:  Ostje, gevestigd aan de Zwarte Zusterslaan, 9990 Maldegem, België, KvK-nummer: 2.160.222.464

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties waarmee deze website kan functioneren en meer in het algemeen alle op deze website gebruikte componenten zijn beschermd door wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende toestemming, noch als afstand doen van enig recht om de inbreukmakende partij te dagvaarden.

Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de Verwerkingsverantwoordelijke op ieder moment: de toegang tot de website opschorten, onderbreken, beperken of weigeren voor een bepaalde categorie bezoekers alle informatie verwijderen die dit kan verstoren met het functioneren van de website of in strijd is met nationaal of internationaal recht of in strijd met de internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of enige functionaliteit daarvan ontstaat. U bent als enige verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en naar welke informatie u zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u of derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van eventuele daaropvolgende (juridische) stappen tegen de verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Als de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schade van u te (her)vorderen.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische stappen die tegen u worden ondernomen:
  1. * vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
   * wegens schending van de voorwaarden van dit privacybeleid.

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Ostje
 2. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de verzamelaar voornamelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, uw bestellingen af te handelen. Zij worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13, lid 2, onder b), AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.
 2. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@footballtraining4all.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening plaatst en het adres waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Je ontvangt binnen een maand na het ingediende verzoek een reactie van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, na waarop deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen.
 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de Collector. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@footballtraining4all.com. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokken betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Bewaren van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij ons aanpassen aan uw behoeften en wordt het inloggen op onze website vergemakkelijkt. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier om toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Concreet gebruiken wij de volgende cookies op onze website: Geen andere cookies
 3. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • * Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
   * Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hierdoor kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek plaatsvond.

Artikel 12 - Aangeboden beeldmateriaal en producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, behoudens voor zover een wettelijke uitzondering geldt.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
Het doel van onze voetbalwebsite is het mogelijk maken van de uitwisseling van oefenmateriaal tussen trainers over de hele wereld. Als lid krijg je toegang tot sessies van internationale coaches waardoor je de training gaat ontlasten en een grote variatie aan oefeningen hebt. De oefeningen zijn onderverdeeld in 7 categorieën: algemeen - schieten - passen - conditie - warming-ups - keeper en U6, U7, U8 en U9. Als lid heb je het recht om de applicatie te gebruiken en heb je toegang tot tonnen oefenmateriaal. Momenteel staan er meer dan 2100 oefeningen in onze database. Je kunt je expertise delen met je collega-coaches op het web. Download gewoon ons voetbalprogramma. De ontwerper is eenvoudig te gebruiken. Het bestaat uit een tekenprogramma en een animatiemodule.

Contact    | Privacy    | Gebruikersovereenkomst    | voetbal tekenprogramma voetbaltrainingen voetbaloefeningen opwarmingen software voetbalsoftware voetbal   |© OSTJE   2024

Back To Top